Celem działania Kliniki Platinum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu oraz poprawie zdrowia jamy ustnej, promocji zdrowia , higieny i profilaktyki. Klinika Platinum jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach NFZ.

Pierwsza wizyta:

1. Pacjent jest proszony o okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie niezbędnych dokumentów
2. Wizyty mogą być umawiane osobiście, drogą telefoniczną , mailową oraz przez portal Znany Lekarz
3. Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją z lekarzem w Klinice
4. O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz
5. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon
6. W przypadku pacjentów bólowych wizyta wyznaczana jest w możliwie jak najszybszym terminie
7. Recepcja potwierdza dzień wcześniej wizyty drogą telefoniczną
8. W przededniu umówionej wizyty Pacjent otrzymuje SMS-owe przypomnienie o wizycie.
9. Prosimy zgłaszać się z 10-minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia dokumentacji medycznej
10. Po zbadaniu Pacjenta i wykonaniu ewentualnych badań dodatkowych lekarz ustala optymalny plan leczenia , przedstawia alternatywne metody postępowania i wstępny kosztorys
11. Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg

Kolejność przyjmowania pacjentów:

Pacjenci zapisani na wizytę mają bezwzględne pierwszeństwo. Staramy się robić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu Pacjentów. Niekiedy pewna nieprzewidywalność w stomatologii powoduje, że zabiegi przedłużają się. W związku z powyższym prosimy, aby Pacjenci podchodzili ze zrozumieniem do kilkunastominutowych opóźnień. W miarę możliwości powiadamiamy Pacjentów telefonicznie o zaistniałej sytuacji.
Osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej są zapisywane według możliwości grafikowych.

Lista rezerwowa:

Pacjenci, którym zależy na przyspieszeniu leczenia, mogą zapisać się na listę Pacjentów oczekujących. W sytuacji kiedy inny Pacjent zrezygnuje ze swojego terminu, recepcjonistka w pierwszej kolejności telefonicznie powiadamia o dostępnym terminie Pacjentów z listy.

Odwoływanie wizyt:

Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę słowną pomiędzy lekarzem dentystą a pacjentem.
W razie braku kontaktu ze strony Pacjenta do godziny 19:00 dnia poprzedzającego wizytę, zostaje ona odwołana.
Każda zarezerwowana wizyta oznacza pełne przygotowanie stanowiska zabiegowego, personelu medycznego i pomocniczego. Oznacza to, że na każdą zarezerwowaną wizytę zostały zaangażowane – czas personelu kliniki i środki finansowe.
Pacjent zobowiązany jest powiadomić recepcję Kliniki Platinum o rezygnacji z umówionej wizyty w terminie – najpóźniej 24 godziny przed umówioną wizytą, aby umożliwić recepcji umówienie pacjenta z listy oczekującej.

Spóźnienia na wizytę:

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Lekarz może przyjąć spóźnionego Pacjenta tylko wtedy, jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych Pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

Reklamacja:

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku, gdy:
1. Na prośbę Pacjenta wykonano alternatywny a nie optymalny plan leczenia.
2. Pacjent przerwał zaplanowane leczenie lub jednocześnie leczy zęby w innym gabinecie.
3. Nie stosuje się do zaleceń lekarza.
4. Nie wykonał odbudowy protetycznej zęba po leczeniu kanałowym.
5. Użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza.
6. Samodzielnie lub w innym gabinecie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego.
7. Uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do mechanicznego uszkodzenia uzupełnień.
8. Cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami).
9. Ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protezy.
10. Uszkodził protezę poza jamą ustną.
11. Pali tytoń lub przeszedł chemio- lub radioterapię choroby nowotworowej – w przypadku implantów i zabiegów regeneracyjnych kości.
12. W przypadku pacjentów protetycznych, jeśli nie realizuje warunków gwarancji zawartych w Książeczce Gwarancyjnej na prace protetyczne.

Odpłatność za świadczone usługi:

1. Odpłatność za świadczenie usług następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2. Płatność realizowana jest gotówką lub karta płatniczą.

Praca Kliniki:

1. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany cennika oraz dni i godzin przyjmowania poszczególnych lekarzy.
2. Kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach pracy Kliniki od poniedziałku do piątku od8.00 do 20.00 , w soboty od 9.00 do 14.00.

Bezpieczeństwo :

1. Klinika znajduje się pod stałym nadzorem wizualnym, z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych.
2. Pacjent ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na sprzęcie praz meblach.
3. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na jej terenie.

Dokumentacja medyczna :
W praktyce dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej.
Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
1. Przygotowanie i odbiór dokumentacji medycznej następuje po uprzednim przekazaniu ustnej lub pisemnej prośby Pacjenta lub opiekuna prawnego o jej udostępnienie.
Pisemny wniosek musi zawierać następujące informację:
• imię i nazwisko Pacjenta,
• numer PESEL,
• odręczny podpis Pacjenta lub opiekuna prawnego.
• jeżeli Pacjent nie będzie miał możliwości by osobiście zgłosić się po odbiór dokumentacji na podstawie pisemnego upoważnienia może wskazać do tego inną osobę. Upoważnienie musi zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko,
– numer PESEL,
– nr dokumentu na podstawie którego można sprawdzić tożsamość osoby.
3. Dokumentacja medyczna jest przygotowywana niezwłocznie – maksymalnie do 7 dni – od momentu otrzymania ustnej lub pisemnej prośby o jej udostępnienie. O gotowej do odbioru dokumentacji Pacjent jest powiadamiany telefonicznie.
4. Dokumentacja medyczna zostanie wydana po okazaniu dokumentu tożsamości.
5. Każdy przedmiot, na podstawie którego można udokumentować przebieg procedury medycznej, jest dokumentacją medyczną.
6. Dokumentację medyczną można odebrać osobiście po ówczesnym poinformowaniu i uzgodnieniu terminu. Nie ma możliwości przesłania dokumentacji medycznej drogą e-mail lub pocztą.