+48 71 70 73 257

Klinika Platinum

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Klinikę

Działając jako Administrator Pani / Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO oraz krajowymi przepisami dotyczącymi w szczególności ochrony danych osobowych oraz praw pacjenta.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Platinum Sp.j. Paweł Bernatek, Andrzej Warchlewski (dalej: Klinika) z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000576472) przy ul. Księcia Witolda 49, 50-202 Wrocław, [email protected], tel: +48 71 70 73 258, +48 71 70 73 257. W sprawie danych osobowych: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub/i przesyłania informacji handlowych produktów własnych i usług drogą elektroniczną (dalej: zgoda marketingowa) podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1a RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

W przypadku zgody marketingowej: Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazania informacji handlowej lub/i informacji marketingowych produktów i usług drogą elektroniczną.

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, obsługi technicznej, administracyjnej i prawnej oraz innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. .

Dane osobowe z zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego, z wyjątkiem przypadku leczenia ortodontycznego za pomocą nakładek produkowanych indywidualnie dla danego pacjenta w USA przez Align Technology, Inc., która jest procesorem przekazanych danych (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, skan zgryzu i zębów), i która daje gwarancje pełnej ochrony przekazanych danych osobowych w zgodzie z RODO.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany dla przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej określony przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. W przypadku zgody marketingowej: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/ Pana na przetwarzanie danych.

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie) lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach opisanych w RODO.

Dane tj: nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, a także dane o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznym lub psychicznym zdrowia, w tym dane dotyczące zdrowia są częścią dokumentacji medycznej i nie mogą być przez Administratora usunięte. Nie dotyczy to zgody marketingowej.

Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), jeżeli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, z wyłączeniem numeru telefonu i adresu e-mail, których podanie całkowicie dobrowolne, jest wymogiem ustawowym. Niepodanie wskazanych danych może uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie procesu leczenia. Niepodanie przez Panią/Pana adresu e-mail oraz numeru telefonu może utrudnić przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących organizacji procesu leczenia np. informacji o odwołaniu wizyty lekarskiej. W przypadku zgody marketingowej: podanie przez Panią/ Pana danych jest całkowicie dobrowolne.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail i numeru telefonu, a także zgody marketingowej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klauzula dostępna również w recepcji Kliniki oraz na stronie internetowej https://www.platinum-klinika.pl/

Obowiązek informacyjny
dla osób objętych systemem nagrywania rozmów telefonicznych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych i przetwarzanych w procesie nagrywania rozmów telefonicznych kierowanych do Kliniki jest Klinika Platinum Sp. J., Paweł Bernatek, Andrzej Warchlewski ul. Księcia Witolda 49,Wrocław, [email protected] tel: +48 71 70 73 258, +48 71 70 73 257

Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu uzyskania połączenia telefonicznego. W przypadku braku takiej zgody należy przerwać połączenie i skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście w Klinice. Pozostanie na linii po komunikacie o nagrywaniu połączenia stanowi zgodę na nagrywanie.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z uwagi na nagrywanie połączeń telefonicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • dbania o najwyższy standard obsługi i usług świadczonych przez Klinikę,
  • ograniczenia możliwości dopuszczenia naruszenia obowiązującego prawa lub norm współżycia społecznego przez osoby dokonujące połączenia, a także przez osoby odbierające takie połączenia,

Pani/Pana dane są przetwarzane przez upoważnionych pracowników Kliniki oraz przez podmioty działające na zlecenie administratora w tym, rejestratora rozmów Aiton Caldwell S.A.

Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa m.in. sądom, organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.

Nagrania przechowywane są w chmurze Aiton Caldwell S.A. przez okres 3 miesięcy, po tym okresie są automatycznie usuwane, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie może stanowić dowód w postępowaniu i zostało zabezpieczone do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, dowodowego.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Księcia Witolda

Platinum Klinika Sp.J.
ul. Księcia Witolda 49
50-202 Wrocław

[email protected]

M. +48 71 70 73 258
T. +48 71 70 73 257

pon-pt, godz. 9.00 – 20.00
sobota, godz. 10.00 – 14.00


Administratorem Twoich danych jest Klinika Platinum Sp.j. Paweł Bernatek, Andrzej Warchlewski (dalej: Klinika) z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000576472) przy ul. Księcia Witolda 49, 50-202 Wrocław, [email protected], tel: +48 71 70 73 258, +48 71 70 73 257. W sprawie danych osobowych: [email protected] Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane na podany adres mailowy. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi jest komunikacja z użytkownikami strony. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podane w korespondencji dane są dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na zapytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawie swoich danych osobowych możesz kierować na podany adres mailowy. Decyzje wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
Zwycięska

Platinum Klinika Sp.J.
ul. Zwycięska 43
53-033 Wrocław

[email protected]

M.+48 71 75 75 773
T. +48 71 70 73 257

pon-pt, godz. 9.00 – 20.00
sobota, godz. 10.00 – 14.00

Energetyczna

Platinum Klinika Stomatologiczna
ul.Energetyczna 10A
53-330 Wrocław (Krzyki)

[email protected]platinum-klinika.pl

T. +48 71 783 37 01
M. +48 699 987 996

pon – pt
9:00 – 20:00


Administratorem Twoich danych jest Klinika Platinum Sp.j. Paweł Bernatek, Andrzej Warchlewski (dalej: Klinika) z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000576472) przy ul. Księcia Witolda 49, 50-202 Wrocław, [email protected], tel: +48 71 70 73 258, +48 71 70 73 257. W sprawie danych osobowych: [email protected] Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane na podany adres mailowy. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi jest komunikacja z użytkownikami strony. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podane w korespondencji dane są dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na zapytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawie swoich danych osobowych możesz kierować na podany adres mailowy. Decyzje wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
Żary

Platinum Klinika Sp.J. (Implantium)
ul. Osadników Wojskowych 40/4
68-200 Żary

[email protected]

T. +48 68 458 27 35
M. +48 794 403 093

pon-pt, godz. 9.00 – 20.00
sobota, godz. 10.00 – 14.00