Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz dotyczące tego szczegóły.

Administrator danych osobowych

My, Klinika Platinum sp. j. P. Bernatek, A. Warchlewski, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda 49, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: [email protected], lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w poniższych celach:

 1. Diagnozy medycznej i leczenia, ponieważ jest to konieczne w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej;

 2. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, jest to konieczne w związku z poniższymi działaniami:

  1. rejestracja w naszej placówce,

  2. zapewnienie jakości udzielanych świadczeń, m. in. poprzez badanie satysfakcji pacjentów

  3. zapewnieniem ciągłości opieki zdrowotnej, w tym w procesie koordynacji udzielania świadczeń, co może obejmować m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych w placówce medycznej, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia,

  4. komunikacja w celu oceny Twojego samopoczucia/stanu zdrowia po wykonanym zabiegu

  5. odbieranie i archiwizacja Twoich oświadczeń woli

  6. wykonywaniem innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego,

  7. wymiana informacji o Twoim stanie zdrowia pomiędzy różnymi placówkami medycznymi w celu zapewnia ciągłości opieki zdrowotnej;

 3. W celu oferowania Ci naszych usług

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne

 • Elektroniczne dane identyfikacyjne

 • Biometryczne dane identyfikacyjne

 • Finansowe dane identyfikacyjne

 • Dane dotyczące zdrowia fizycznego

 • Dane dotyczące zamieszkania

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

Do wymienienia

– REDEA Systemy i Sieci Komputerowe Jacek Borkowski

[firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, agencje marketingowe]

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Okres przechowywania danych

Twoje dane medyczne będą przechowywane przez okres 20 lat zgodnie z ustawą o prawach pacjena i rzeczniku praw pacjenta.

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. Zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

 • Prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli

 • Ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

  • Sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

  • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawnie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinieneś wtedy wskazać nam swoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń.

 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam też przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa otrzymasz w naszej placówce. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest wymogiem do świadczenia przez nas usług.

Jeżeli nie podasz danych możemy odstąpić od podpisania umowy lub odmówić świadczenia usługi.

Księcia Witolda

Platinum Klinika Sp.J.
ul. Księcia Witolda 49
50-202 Wrocław

[email protected]

M. +48 71 70 73 258
T. +48 71 70 73 257

pon-pt, godz. 9.00 – 20.00
sobota, godz. 10.00 – 14.00


Administratorem Twoich danych jest Klinika Platinum Sp.j. Paweł Bernatek, Andrzej Warchlewski (dalej: Klinika) z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000576472) przy ul. Księcia Witolda 49, 50-202 Wrocław, [email protected], tel: +48 71 70 73 258, +48 71 70 73 257. W sprawie danych osobowych: [email protected] Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane na podany adres mailowy. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi jest komunikacja z użytkownikami strony. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podane w korespondencji dane są dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na zapytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawie swoich danych osobowych możesz kierować na podany adres mailowy. Decyzje wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
Energetyczna

Platinum Klinika Stomatologiczna
ul.Energetyczna 10A
53-330 Wrocław (Krzyki)

[email protected]platinum-klinika.pl

T. +48 71 783 37 01
M. +48 699 987 996

pon – pt
9:00 – 20:00


Administratorem Twoich danych jest Klinika Platinum Sp.j. Paweł Bernatek, Andrzej Warchlewski (dalej: Klinika) z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000576472) przy ul. Księcia Witolda 49, 50-202 Wrocław, [email protected], tel: +48 71 70 73 258, +48 71 70 73 257. W sprawie danych osobowych: [email protected] Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane na podany adres mailowy. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi jest komunikacja z użytkownikami strony. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podane w korespondencji dane są dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na zapytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawie swoich danych osobowych możesz kierować na podany adres mailowy. Decyzje wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
Żary

Platinum Klinika Sp.J. (Implantium)
ul. Osadników Wojskowych 40/4
68-200 Żary

[email protected]

T. +48 68 458 27 35
M. +48 794 403 093

pon-pt, godz. 9.00 – 20.00
sobota, godz. 10.00 – 14.00